Polityka prywatności

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest TBF S.C. Tomasz Fic, Patrycja Fic, ul. Św. Wincentego 114/260, 03-291 Warszawa, NIP: 5212913179, REGON: 013161865.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną dla przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a-c i f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – tzw. RODO (Dz. Urz. UE L. 2016 r. nr 119 str. 1).

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator danych osobowych zbiera dane wyłącznie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, przetwarza je zgodnie z prawem i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w niezbędnym i koniecznym zakresie w celu, w jakim są przetwarzane.

  2. Administrator danych osobowych nie zbiera i nie przetwarza szczególnych kategorii danych. Przy czym dokłada wszelkich starań, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. W tym zakresie stosuje wszelkie – organizacyjne i techniczne – środki bezpieczeństwa.

  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za zgodą użytkownika.

  4. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych, w tym w celach analitycznych oraz w celu świadczenia usług.

  5. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia udzielonej zgody w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane tylko przez okres wynikający z przepisów prawa, między innymi z:

– ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)

– ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, z późn. zm.),

lub do czasu realizacji umów.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym). Dane osobowe mogą być natomiast przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.

PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

W zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownik posiada następujące prawa:

– prawo do dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

– prawo żądania sprostowania danych,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do przeniesienia danych,

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

DANE KONTAKTOWE

W sprawach, wskazanych w niniejszej polityce prywatności, możliwy jest kontakt z administatorem danych osobowych poprzez:

– zwykłą formę pisemną – adresat: TBF S.C. Tomasz Fic, Patrycja Fic, ul. Św. Wincentego 114/260, 03-291 Warszawa,

– formę elektroniczną – e-mail: biuro@tbf.com.pl,

– telefonicznie – tel.: (+48) 22 679 66 22.