31 maja 2019

Kim jest rzeczoznawca do spraw bhp?

Niewiele osób wie, a już na pewno nie kursanci, po raz pierwszy przychodzący na nasze szkolenia bhp, że istnieje taka funkcja, jak rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czym zajmuje się osoba, wykonująca ten zawód?

Jakie uprawnienia jej przysługują? Czym zajmuje się rzeczoznawca do spraw bhp? Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy to po prostu ktoś, kto opiniuje projekty budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub też ich części, jeżeli przewiduje się w nim pomieszczenia pracy. Rzeczoznawca dokładnie sprawdza budynek i stwierdza, czy spełnia on wszelkie normy, wskazane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obowiązujące zasady ergonomii.

Jak zostać rzeczoznawcą do spraw bhp?

Uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp nadaje Główny Inspektor Pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. Zawód ten może wykonywać osoba, która ukończyła wyższe studia techniczne, legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów, ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy, a także złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją.

Szkolenia bhp – o czym warto wiedzieć?

Rzeczoznawcy do spraw bhp mogą posiadać różnorodne uprawnienia w konkretnych rodzajach budownictwa i grupach projektowych. Na przykład uprawnienie rzeczoznawcy do spraw bhp w budownictwie powszechnym oznacza się symbolem „1.0” i umożliwia ono sprawdzanie obiektów administracyjnych, socjalnych, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domów dziecka, hoteli, obiektów handlu hurtowego i detalicznego, małych zakładów produkcyjnych i usługowych oraz rzemieślniczych, z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalni ścieków, przepompowni, a także stacji uzdatniania wody. Zupełnie inne uprawnienia są natomiast wymagane w innych branżach, jak chociażby w budownictwie przemysłowym albo budownictwie specjalistycznym.

Jak uzyskać uprawnienia – krok po kroku

Jeżeli nasze szkolenia bhp tak bardzo natchnęły Cię w stronę tej dziedziny i jednocześnie spełniasz podstawowe wymagania, nie pozostaje Ci nic innego, jak złożyć dokumenty aplikacyjne. Zgłoszenie/wniosek o nadanie uprawnień rzeczoznawcy do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy składa się do Głównego Inspektoratu Pracy. Należy do niego dołączyć odpis dyplomu, potwierdzającego wykształcenie, dokument, potwierdzający przygotowanie zawodowe, a także informację określającą grupy uprawnień, o które kandydat się ubiega. Kolejnym krokiem jest odbycie kursu dla rzeczoznawców, organizowanego przez Ośrodek Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy im. Profesora Jana Rosnera we Wrocławiu. Taki kurs trwa 10 dni i obejmuje 160 godzin szkolenia bhp. Koszt odbycia kursu wynosi od 2 do 4 tysięcy złotych. Pozytywne odbycie kursu prowadzi do ostatniego etapu, czyli egzaminu. Ma dwie części – ustną i pisemną. Uzyskanie pozytywnego wyniku z obu części pozwala na przyznanie uprawnień rzeczoznawcy.

Klienci
Zobacz nasze referencje

Z naszych usług skorzystali dotychczas:

Nasze oddziały

TBF s.c.

Centrala

ul. Księcia Ziemowita 53

03-885 Warszawa

tel. kom. +48 504 422 096

e-mail: biuro@tbf.com.pl

 

tel/fax: (+48) 22 679 66 22

tel/fax: (+48) 22 678 34 13